WLClongblack

twitter letter 128 facebook icon flat Phone SquareIcon

Incwadana esisikhokhelo emtshatweni nasebudlelwaneni

INCWADANA ESISIKHOKELO EMTSHATWENI NASEBUDLELWANENIKuMzantsi Africa kuneentlobo ezininzi ezahlukileyo zabantu kukho iindlela ezininzi zobudlelwane phakathi kwabantu. Abantu bathi bangene kwimitshato eqhelekileyo ngokomthetho imitshato yesiNtu, imitshato yabantu besini esinye, kunye nokuhlalisana kwabantu abathandanayo (ukuhlalisana).

Ngelixa umtshato waseNkundleni yayingowona uqhelekileyo nokhuselwe ngokupheleleyo ngokwasemthethweni, oku kwakungeyonyanisososo kuzo zonke iintlobo zobudlelwane. Kutsha nje iintlobo ezimbini zemitshato, owesiNtu kunye nowabantu besini esinye, ziye zagunyaziswa ngokwasemthethweni. Maxa wambi umntu athe watshata ngokweNkolo lo mtshato kuya kwazeka ukuba ubuye ugunyaziswe ngokwasemthethweni. Kodwa abo bathe bahlalisana abakufumani ukukhuseleka ngokwasemthethweni. Ngoko ke kukho abantu abaninzi abanobudlelwane obungakhuselekanga ngokomthetho. Ngelo xesha abanye banobudlelwane obugunyaziswe ngokomthetho kodwa bengawazi amalungelo abo kumtshato lowo. Konke oku kukhokelela ekubeni kubekho ubunzima ngokwasezimalini ingakumbi kubantu abangoomama xa ubudlelwane obo buphela.

Le ncwadana ijonge ekunikezeni ulwazi olungundoqo ngeentlobo ezahlukileyo zemitshato nezobudlelwane kwakunye nomthetho ohamba nalo mitshato okanye ubudlelwane. Sinethemba elikhulu lokuba le ncwadana iya kwenza kukwazeke ukuba abantu batyhilekelwe ngamalungelo abo ukuze bawasebenzise bazenzele izigqibo ngokwabo kuhlobo lobudlelwane abafuna ukungena kubo.

’n Maklike Gids tot Huwelike en Verhoudings

n Maklike Gids tot Huwelike en VerhoudingsIn 'n diverse gemeenskap soos Suid-Afrika kom daar verskillende tipe verhoudings voor. Mense tree in burgerlike huwelike, tradisionele huwelike, gay-huwelike en is selfs in saamwoonverhoudings. Alhoewel burgerlike huwelike nog altyd ten volle deur die wet erken en beskerm is, is dieselfde nie waar van alle tipe verhoudings nie. Gebruiklike (Afrika) en gay-huwelike is eers onlangs deur die wet erken. In sommige omstandighede word gebruiklike Moslem en Hindoe huwelike deur die wet erken, terwyl saamwoonverhoudings geen wetlike erkenning geniet nie. Dus is baie mense in verhoudings wat geen wetlike beskerming geniet nie, terwyl ander mense in verhoudings is wat wel deur die wet beskerm word maar bloot nie bewus is van hul regte nie. Wanneer hierdie verhoudings dan tot 'n einde kom, kan dit finansiële lyding tot gevolg hê, veral vir vroue.

Hierdie gids is daarop gemik om basiese inligting oor die verskillende tipe huwelike en verhoudings deur te gee, asook die wette wat daarmee gepaard gaan. Ons hoop dat die inligting in hierdie gids dit vir mense moontlik sal maak om hulle regte uit te oefen en te besluit in watter tipe verhouding hulle hulself wil bevind.

Marriage & Relationship Guide - English

Marriage  Relationship Guide - EnglishIn a diverse society like South Africa there are many forms of relationships between people. People enter into civil marriages, customary marriages, same sex marriages, and domestic partnerships (living together).

While civil marriages have always been recognised and fully protected by the law, this was not true for all types of relationships. Recently customary and same sex marriages have been recognised by the law. Religious marriages have been recognised by the courts in some situations, and domestic partnerships have no legal protection. Many people are in relationships that have no legal protection, and others are in relationships that are recognised by the law but they do not know what their rights are. This can lead to economic hardship, particularly for women, when the relationships end.

This booklet is intended to provide basic information on the different types of marriages and relationships and the law that goes with those marriages or relationships. We hope the information in this booklet will make it possible for people to assert their rights and decide what kind of relationship they want to enter into.